Joaquim Janeiro

 

 

 

Opel 1.2 L  ( 1934 - 1937 )

 Grosswagen Leistung Kleinwagen Wirtschaftlichtkeit  1.2 Liter 4 zilinder ( D )
fol - 12 pag - color 
( Adam Opel Ag limited edition official reproduction )